Thẻ: lao động

Ðào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ðào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

BDK - Phát triển nguồn nhân lực là quá trình nâng cao năng lực của con người về mọi mặt: thể lực, trí lực, tâm lực. Đồng thời, phân bổ, sử dụng, khai thác và phát huy hiệu quả nhất nguồn nhân lực thông qua hệ thống phân công lao động và giải quyết việc làm để phát triển kinh tế - xã hội. Để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, giải pháp đầu tiên là nâng chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động tại địa phương.

Xem thêm