Thẻ: Hải Phòng;ngầm hóa cáp viễn thông;Cáp viễn thông;Tập đoàn Bưu chính viễn thông;hạ tầng kỹ thuật;chỉnh trang đô thị;dịch vụ viễn thông;ngân sách nhà nước