Thẻ: điện gió;chủ tịch EVN;dự án điện gió;Điện lực