Thẻ: ban giám đốc;Giám đốc điều hành;châu Á – Thái Bình Dương;Nguyễn Quốc Phương;ACV