Nhà Hàng Nam Long

Nhà Hàng Nam Long

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Nam Long

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

103 Cửa Đại, Tp. Hội An,Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 3923723

Số Fax: (0235) 3923932

namlong-hoian@vnn.vn

www.namlonghoian.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Nam Long

103 Cửa Đại, Tp. Hội An,Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 3923723

Số Fax: (0235) 3923932

namlong-hoian@vnn.vn

www.namlonghoian.com